Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Philadelphia

Người dân Philadelphia có 200.000 lý do để đầu tư vào giáo dục công. Chúng tôi làm việc để đảm bảo rằng sự thành công của 200.000 sinh viên của chúng tôi luôn đi đầu trong chính sách và thực tiễn. Thị trưởng, Hội đồng thành phố, các nhà lãnh đạo của Học khu và những công dân như bạn, phải làm việc cùng nhau để cải thiện giáo dục công.

Những gì chúng tôi đang làm:

  • Tài trợ của trường
  • Vận động Ngân sách
  • Trường Hiến chương Trách nhiệm giải trình

 

Trong phần này: