Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

REPORT: Expanding High-Quality Charter School Options – Jan 2018

Kể từ năm 2012, 23 bang đã sửa đổi luật của họ để nâng cao chất lượng của các trường bán công.  Pennsylvania không phải là một trong những tiểu bang đó. Cơ quan lập pháp đã không sửa đổi luật trường bán công để bao gồm các thực tiễn tốt nhất về quyền truy cập, quyền tự chủ hoặc trách nhiệm giải trình kể từ khi nó được thông qua vào năm 1997. Báo cáo này của PCCY nêu chi tiết lý do tại sao luật pháp trường bán công mạnh lại quan trọng.