Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Giáo dục

More than half a million children attend public schools in southeastern Pennsylvania.  Children First works to ensure that our region’s children arrive at school ready to learn, and attend schools that have the resources needed to provide a high quality education.

Điều đó chỉ có thể đạt được thông qua:

  • tài trợ công bằng và đầy đủ
  • cơ hội bình đẳng

Trường học của chúng ta càng tốt, tương lai sẽ tươi sáng hơn cho trẻ em của chúng ta và khu vực của chúng ta.

Trong phần này: