Trường Hiến chương Trách nhiệm giải trình

Các trường bán công có nghĩa là cung cấp một nền giáo dục công lập có chất lượng cho trẻ em ở các khu vực lân cận thiếu trường học mạnh. Ban điều hành phải chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng họ phục vụ tất cả học sinh tìm kiếm đầu vào và họ phục vụ số lượng học sinh trong cộng đồng nơi họ sinh sống.

KIỂM TRA TRƯỚC KHI BẠN CHỌN

When the COVID pandemic hit Pennsylvania in March 2020, public schools were forced to close and took on the unprecedented challenge of shifting school education plans to remote platforms — sort of like building a plane while you’re flying. PA Superintendents, school board members, educators, paraprofessionals, and staff all showed that #PASchoolsWork in the face of any challenge.

Và trong khi nhiều trường đã cung cấp các tùy chọn học tập ảo, ngày nay hơn 90% của các khu học chánh công lập Pennsylvania cung cấp một chương trình học trực tuyến cho học sinh của họ. Tùy chọn này giúp học sinh kết nối với giáo viên, chương trình giảng dạy và cộng đồng của khu học chánh, đồng thời cho phép trở lại trường học liền mạch khi đến thời điểm thích hợp.

Many Pennsylvania parents are considering cyber charter schools as an option for their children but it’s critical that they have all the facts, that they can “check before they choose” alternatives to in-person learning. Click below to find the resources you need to help you make the best decision for your child and your community.