Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Sức khoẻ của đứa trẻ

Sức khỏe thời thơ ấu tốt hơn có liên quan đến việc cải thiện trình độ học vấn, cơ hội việc làm tốt hơn và thu nhập cao hơn khi trưởng thành.

disParities Media Project

Children First is supporting independent journalists who increase visibility of the challenges facing families of color in the greater Philadelphia area. The disParities Media…

Parents Empowered for Change

Parents Empowered for Change is a FREE parent training community with a clear goal: A world where every child has a lifetime of success. Join…

Học tập sớm

Children First is a leader in driving improvements in early care and education that benefit children, families and communities.

Giáo dục

Chúng tôi làm việc để đảm bảo rằng trẻ em trong khu vực của chúng tôi đến trường sẵn sàng học tập và theo học tại các trường có các nguồn lực cần thiết để cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao.

Thanh niên dễ bị tổn thương

Chúng tôi nỗ lực thúc đẩy các chính sách và đầu tư nhằm tăng cường các chương trình mạng lưới an toàn để nhiều trẻ em có thể ăn các bữa ăn lành mạnh và các gia đình có thể cung cấp một ngôi nhà ổn định cho con cái của họ.