Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Dream Care Coalition

Khi Cơ quan Lập pháp Pennsylvania ban hành Bao gồm tất cả trẻ em - nó mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đến hầu hết mọi trẻ em ở Pennsylvania - ngoại trừ the 19,000 statewide who do “not meet the citizenship requirements of Title XXI of the Social Security Act.”  These 13 words bar children whose parents entered the country with them illegally from enrolling in the state’s CHIP program.

Children First has initiated the new Chăm sóc giấc mơ vận động để sửa đổi luật tiểu bang và cho phép tất cả trẻ em, bao gồm khoảng 7.000 trẻ em ước tính không có giấy tờ ở đông nam Pennsylvania, đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế công cộng.

Pennsylvania có thể gia nhập hàng ngũ các tiểu bang và địa phương đã chọn sử dụng các nguồn lực riêng của họ để trang trải chi phí bảo hiểm y tế cho trẻ em không có giấy tờ - các địa phương bao gồm các phần của California, Illinois, Massachusetts, New York, Washington và District of Columbia.

Để tham gia danh sách Dream Care tổ chức hỗ trợ and add your voice to the growing call for health coverage for ALL of Pennsylvania’s children, contact Rosemarie Halt, Interim Health Policy Director, at rosemarieh at childrenfirstPA dot org or 215-563-5848 ext. 331.