REPORT: The Legal, Fiscal and Oversight Challenges of Granting New Charters in Philadelphia – Jan 2015

Tải xuống thông cáo báo chí

Công dân cho Trẻ em và Thanh thiếu niên đã xác định đủ lý do pháp lý, tài chính và giám sát để từ chối tất cả các đơn đăng ký trường bán công mới vào lúc này. Báo cáo này trình bày chi tiết nghiên cứu của PCCY.