Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

REPORT: Separate and Unequal: A Path Forward for Neighborhood High Schools – Dec 2015

Rõ ràng, Học khu Philadelphia phải đối mặt với nhiều thách thức, từ sự bất ổn về tài chính, không đủ ngân quỹ, đến sự luân chuyển nhân viên cao, số học sinh có nguy cơ rõ rệt và mức độ hiệu suất thấp. Báo cáo này về các trường trung học lân cận đưa ra các khuyến nghị về các bước quan trọng tiếp theo để đưa các trường của chúng ta tiến lên.

Đối với các phiên bản có thể tải xuống của biểu đồ, đồ thị và bảng trong báo cáo, bấm vào đây.