Đào tạo

Children First offers free, comprehensive training sessions on children’s health insurance to groups all across southeastern Pennsylvania.  The trainings typically last 90 minutes and cover two sessions:

  • Session 1: An overview of children’s public health insurance programs and changes since the passage of the Affordable Care Act (ACA), as well as an overview of Children First’s services.
  • Buổi 2: Phần hướng dẫn chi tiết từng bước cách đăng ký BHYT cho trẻ em.

Các phiên họp cũng có thể được điều chỉnh để giải quyết các mối quan tâm cụ thể hoặc để giải quyết vấn đề những thách thức cụ thể mà một nhóm hoặc cơ quan phải đối mặt.

To schedule a training session, please contact Anjanette Perry at 215-563-5848 x171 or anjanettep at childrenfirstpa.org.