PRESENTATION: A Tale of Two Classrooms: Education Funding In PA – Nov 2017

Như chúng ta đã biết, các trường học của Pennsylvania đều thiếu tài chính. Báo cáo mới nhất của PCCY cho thấy tác động của nguồn tài chính thiếu này đến trẻ em ở cấp lớp như thế nào.