SNAP - Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (trước đây gọi là Phiếu Thực phẩm)

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) là biện pháp bảo vệ #1 của quốc gia chúng ta chống lại nạn đói. SNAP là một công cụ chống đói mạnh mẽ giúp đưa thức ăn lên bàn ăn của những công dân dễ bị tổn thương nhất của Hoa Kỳ, và cải thiện kết quả sức khỏe cho trẻ em. Một khoản cắt giảm kinh phí lớn đối với hỗ trợ dinh dưỡng liên bang có hiệu lực vào tháng 10 năm 2013, ảnh hưởng đến 1,8 triệu người Pennsylvanians, theo Trung tâm Ngân sách và Ưu tiên Chính sách (CBPP) ở Washington, DC. Số tiền cắt giảm là 21 bữa ăn bị mất mỗi tháng cho một gia đình bốn người. Tải xuống bản PDF bên dưới để xem tác động của việc cắt giảm SNAP đối với các quận của chúng tôi đối với Pennsylvania.