Tờ thông tin: PA chi ít hơn $48 triệu cho các chương trình học sớm

Tăng cường đầu tư vào chăm sóc và giáo dục sớm sẽ mang lại lợi ích cho trẻ em, gia đình, trường học và cộng đồng trên toàn tiểu bang. Bảng thông tin này cho thấy rằng kinh phí dành cho các chương trình học sớm đã ít hơn $48 triệu so với thời kỳ 2010-2011.