Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Tờ thông tin: Công thức Tài trợ Công bằng của PA

Vào năm 2016, Pennsylvania đã ban hành một công thức để phân phối công bằng tài trợ giáo dục của tiểu bang giữa các khu học chánh. Tài liệu hai trang này giải thích những điều cơ bản của công thức.