Kinh tế và An ninh lương thực ở vùng ngoại ô - Nghèo đói

PCCY phát hiện hơn 53.000 trẻ em ở các quận Bucks, Chester, Delaware và Montgomery sống trong cảnh nghèo đói. Nhấp vào các liên kết bên dưới để xem tóm tắt ngắn gọn về tất cả bốn quận và các báo cáo đầy đủ.

  • Hạt Bucks - Gần 9.000 trẻ em ở Quận Bucks sống trong cảnh nghèo đói, một phần ba số trẻ em này sống dưới một nửa mức nghèo khổ.
  • Hạt Chester - Ở Chester County, tình trạng nghèo ở trẻ em đã tăng 55% kể từ năm 2008.
  • Quận Delaware - 21,000 trẻ em ở Quận Delaware sống trong cảnh nghèo đói. Trẻ em có nguy cơ nghèo hơn bất kỳ nhóm tuổi nào khác.
  • Hạt Montgomery - Tỷ lệ trẻ em Quận Montgomery sống trong các gia đình có thu nhập thấp đã tăng 17% kể từ năm 2008.