STORIES: Fulfilling Pennsylvania’s Promise to Cover All Kids – Jun 2015

Đây là bộ sưu tập các Câu chuyện có thật từ các Gia đình có Trẻ em Không có Bảo hiểm như một phần của Báo cáo của PCCY trên Thực hiện lời hứa của Pennsylvania để bao phủ tất cả trẻ em.