RESOURCE: The American Rescue Act Plan – Apr 2021

TẢI XUỐNG Tài nguyên cho Cộng đồng

  • Các quận và thành phố tự trị của Pennsylvania đã nhận được $6,15 tỷ quỹ để giúp các cộng đồng và gia đình phục hồi sau đại dịch; những khoản tiền này phải được chi tiêu vào cuối năm 2024. Những khoản tiền này nằm trên số tiền mà chính quyền địa phương nhận được. Để biết chính quyền quận và thành phố của bạn đã nhận được bao nhiêu, bấm vào đây.

TẢI XUỐNG Tài nguyên dành cho Trường học

  • Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ là gói thứ ba của liên bang nhằm cung cấp thêm ngân quỹ cho các trường công lập, bao gồm cả các trường bán công, nhằm giải quyết những ảnh hưởng tức thời và lâu dài của đại dịch đối với học sinh. Xem các câu hỏi thường gặp bên dưới và cách khu học chánh có thể sử dụng các quỹ này để giúp đỡ học sinh của PA.

TẢI XUỐNG Tài nguyên dành cho Gia đình

  • Đạo luật Cứu hộ Hoa Kỳ mang lại những lợi ích thực sự cho bạn bao gồm trợ cấp thất nghiệp mới, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí dịch vụ internet, hỗ trợ thế chấp và cho thuê và giúp trả tiền thực phẩm.