REPORT: Hold Harmless: A Quarter Century of Inequity at the Heart of Pennsylvania’s School System – Jan 2021

Báo cáo này cho thấy tác hại đáng kể do hệ thống tài trợ giáo dục gây ra một cách nghịch lý được gọi là “giữ vô hại”. Hệ thống này không giải thích được sự thay đổi lớn trong số học sinh đăng ký trong học khu, dẫn đến hệ thống tài trợ cho giáo dục là một trong những hệ thống bất bình đẳng nhất trên toàn quốc.

Được thực hiện vào năm 1992, không gây hại là chính sách mà các khu học chánh không thể nhận được ít tài trợ hơn so với năm trước. Các học khu đang bị thu hẹp đã mất tổng cộng 167.000 học sinh — 1/5 số học sinh — kể từ năm 1991–92. Giờ đây, họ có $590 triệu gắn liền với những học sinh mà họ không còn giáo dục. Các học khu đang phát triển hiện nay có nhiều hơn 204,000 học sinh so với năm 1991–92, nhưng phần lớn họ đã bị từ chối tài trợ bổ sung cần thiết để bù đắp cho sự gia tăng học sinh.

Cùng với báo cáo, hãy nhớ tải xuống tệp PDF này: Dữ liệu Chính theo Học khu

Chúng tôi đã dịch Bản tóm tắt điều hành sang tiếng Tây Ban Nha và có thể tìm thấy ở đây: Giữ vô hại: Un cuarto de siglo de Iniquidad en el Corazón del Sistema Educativo de Pennsylvania