Join the team!  Children First is now hiring for our K-12 Education Team.  Learn More.

COVID –在冠状病毒关闭期间帮助孩子的工具包

在全州范围内关闭学校,服务和非必需业务,将有助于减缓Covid-19的传播。从公共卫生的角度来看,这绝对是正确的做法,但它并没有使人们容易受到干扰。

我们希望这个针对家长和提供者的不断发展的工具包能够为艺术提供一个特殊的提取部分,对您有所帮助。 该工具包将定期更新。 如果您知道应包含的资源,请通过以下方式与我们联系 info@childrenfirstpa.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在这个部分: