Join the team!  Children First is now hiring for our K-12 Education Team.  Learn More.

COVID - Bộ công cụ giúp trẻ em trong quá trình Coronavirus tắt máy

Việc đóng cửa các trường học, dịch vụ và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu trên toàn tiểu bang sẽ giúp làm chậm quá trình truyền Covid-19. Đó hoàn toàn là điều đúng đắn cần làm từ góc độ sức khỏe cộng đồng, nhưng việc sống chung với sự gián đoạn sẽ không dễ dàng hơn.

Chúng tôi hy vọng Bộ công cụ đang phát triển này dành cho các bậc cha mẹ và nhà cung cấp với một phần giới thiệu đặc biệt dành cho nghệ thuật, sẽ giúp ích. Bộ công cụ này sẽ được cập nhật thường xuyên. Nếu bạn biết về các tài nguyên cần được đưa vào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại info@childrenfirstpa.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong phần này: