Các ứng cử viên cho chức Thị trưởng nói gì về các Vấn đề Trẻ em: Thêm quỹ cho trường học? - Ngày 10 tháng 4 năm 2015

Các Ứng viên nhất trí đồng ý rằng hệ thống tài trợ hiện tại của các trường học đã bị phá vỡ và đang kêu gọi tiểu bang áp dụng một công thức tài trợ công bằng. Nhưng sự khác biệt thực sự là những gì họ đang nói rằng họ sẽ làm để tăng nguồn tài trợ địa phương cho Học khu.  MayorFundingChart