Các ứng cử viên cho chức Thị trưởng nói gì về Ủy ban Cải cách Trường học? - Ngày 10 tháng 4 năm 2015

Năm ứng cử viên khác nhau về quan điểm của họ đối với Ủy ban Cải cách Trường học (SRC):

Áp-ra-ham: không ủng hộ việc bãi bỏ SRC nhưng nếu có, cô ấy sẽ tìm cách thành lập hội đồng trường với cả thành viên được bầu và thị trưởng bổ nhiệm.

Diaz: kêu gọi bãi bỏ SRC và thay thế bằng một hội đồng phụ huynh và học sinh do Mayoral chỉ định.

Kenney: không có quan điểm về việc SRC có nên tiếp tục hay không. Anh ta chỉ ra rằng anh ta sẽ buộc những người được bổ nhiệm của mình phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.

Oliver: sẽ làm việc để thay đổi cơ cấu của SRC thành ba thành viên do thị trưởng bổ nhiệm và hai thành viên do tiểu bang bổ nhiệm.

Williams: đưa ra lập trường rằng SRC không thể bị giải thể cho đến khi các trường được tài trợ đầy đủ nhưng tin rằng sự kiểm soát của thị trưởng là một phần của giải pháp lâu dài để cải thiện giáo dục trong thành phố.