Các ứng cử viên cho chức Thị trưởng nói gì về Dịch vụ Thành phố và Trường học - Ngày 10 tháng 4 năm 2015

Tất cả các ứng cử viên đều nói về những cách mới mà Thị trưởng và các cơ quan của Thành phố có thể giúp đỡ học sinh trường công.

Áp-ra-ham: kêu gọi Sở Công viên và Giải trí mở rộng các hoạt động trên các sân chơi của Học khu và hơn thế nữa các hoạt động sau giờ học. Cô cũng cam kết tài trợ cho 40 nhân viên phụ trách của Bộ Dịch vụ Nhân sinh, những người được triển khai trong các tòa nhà của trường học để giảm tình trạng nghỉ học, đặc biệt là ở các lớp đầu cấp.

Cô ấy cũng cam kết sẽ ủng hộ ĐỌC! bởi Chiến dịch thứ 4 và sẽ tăng cường hợp tác giữa Sở Cảnh sát và các trường học để tạo ra những trải nghiệm tích cực cho thanh niên và những thông điệp nhất quán về hành vi tốt.

Kenney: sẽ phụ trách Giám đốc Điều hành giám sát việc lập kế hoạch của bộ để cải thiện sự tương tác và dịch vụ cho các trường học với mục tiêu tiết kiệm ngân quỹ của Học khu hoặc bổ sung các dịch vụ của Học khu cho học sinh bao gồm nhiều dịch vụ sức khỏe hành vi hơn cho học sinh và mở rộng các hoạt động sau giờ học do các cơ quan Thành phố điều hành hoặc hỗ trợ.

Kenny áp dụng Mô hình Trường học Cộng đồng, nơi các trường học đóng vai trò là trung tâm cho các dịch vụ xã hội và lực lượng lao động cho trẻ em và gia đình của chúng. Ông cũng đề xuất thực hiện các cải tiến mang tính hệ thống cho những trẻ em đang xếp lớp hoặc có nguy cơ cao khi vào lớp.

Kenny cam kết sẽ gặp gỡ thường xuyên với các hiệu trưởng để xác định cách các cơ quan tốt nhất của thành phố có thể phục vụ các trường học và tạo quỹ cho các hiệu trưởng sử dụng từ số tiền thu được từ việc cho thuê các hộp cao cấp của Thành phố tại các địa điểm thể thao.

Williams: Hứa hẹn sử dụng các dịch vụ của Thành phố để làm cho cộng đồng trường học trở thành nơi neo đậu cộng đồng cho nhiều loại dịch vụ. Ông cũng kêu gọi các biện pháp tích cực để lập kế hoạch và phát triển chiến dịch Trường học tuyệt vời ở mọi vùng lân cận mà ông giải thích sẽ ưu tiên sử dụng các nguồn lực của Thành phố để giúp tạo mới hoặc cải thiện các trường học hiện có và cải thiện an toàn trong và xung quanh trường học.

Williams có kế hoạch chỉ đạo các cơ quan dịch vụ xã hội của Thành phố làm việc với Học khu để tăng tỷ lệ đi học. Ông đề xuất giảm 10% số trẻ em được gửi bởi tòa án hoặc Bộ Dịch vụ Nhân sinh cho các cơ quan bố trí ngoài quận.