Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Hướng dẫn Sức khỏe Hành vi cho Trẻ sơ sinh và Trẻ mới biết đi Philadelphia

Có các cơ quan sức khỏe hành vi trên khắp Đông Nam Pennsylvania chuyên về các chương trình cho trẻ em và thanh thiếu niên và cung cấp dịch vụ cho trẻ em đăng ký Hỗ trợ Y tế (MA), Chương trình Bảo hiểm Y tế Trẻ em (CHIP) và những trẻ không có bảo hiểm y tế. PCCY đã phát triển một loạt các tài liệu hướng dẫn để giúp phụ huynh, y tá trường học và cố vấn, chuyên gia giáo dục sớm, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những người khác chăm sóc trẻ em tìm được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi.

Xem hướng dẫn tài nguyên bên dưới bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.