Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Bữa ăn tại Trường, tập trung vào Bữa sáng tại Trường

Những đứa trẻ ăn sáng ở trường học tốt hơn trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn, có hành vi tốt hơn và đi học tốt hơn những học sinh bỏ bữa sáng hoặc ăn ở nhà. Tuy nhiên, bữa sáng ở trường vẫn chưa được sử dụng hết trong khu vực của chúng tôi. PCCY làm việc để tăng cường sự tham gia ở Philadelphia và toàn tiểu bang với tư cách là đối tác chính trong Thử thách ăn sáng ở trường Pennsylvania.