Các Chương trình Xử lý Ô nhiễm Chì ở Pennsylvania

Danh sách các Chương trình Xử lý Ô nhiễm Chì do HUD ở Pennsylvania. Một đứa trẻ không cần phải bị ngộ độc vì gia đình của chúng có đủ điều kiện để được khắc phục theo các khoản trợ cấp này. Các chương trình bao gồm cả Điều tra Chì Môi trường (ELIs) và các dịch vụ loại bỏ chì.