Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Tờ thông tin: Tổng quan về Tài trợ của Tiểu bang cho Giáo dục và Cắt giảm cho Trường học

Tờ thông tin PCCY mô tả cách thức các trường được tài trợ, Nghiên cứu Chi phí là gì và công thức tài trợ sẽ làm gì. Tờ hai trang này cũng cho biết các trường học đã cắt giảm bao nhiêu dịch vụ kể từ năm 2011 do các chương trình giáo dục của tiểu bang cắt giảm.