Children First’s Report on COVID’s Impact on Children in Philadelphia – ĐỌC Ở ĐÂY

Kết quả đáng ngạc nhiên cho học sinh tại các trường bán công ở New Orleans

Sau cơn bão Katrina, New Orleans cải tổ hoàn toàn hệ thống giáo dục của mình bằng cách đóng cửa gần như tất cả các trường công lập truyền thống và thay thế bằng các trường bán công. Trong buổi nói chuyện sâu sắc này, Đại học Tulane của Doug Harris mô tả những kết quả đáng ngạc nhiên đối với học sinh và vai trò quan trọng của chính phủ, trách nhiệm giải trình và các nguồn lực.

Đây là một liên kết đến bản ghi âm: Sự kiện của Trung tâm Biểu diễn Điều lệ PA với Doug Harris, Đại học Tulane