Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

REPORT: Philadelphia’s Early Intervention System: Progress, But Still Not Good Enough For Our Kids – Mar 2013

Báo cáo của PCCY cho thấy Philadelphia đi sau các thành phố khác trên toàn tiểu bang trong việc phục vụ trẻ em chậm phát triển hoặc khuyết tật.