Join the team!  Children First is now hiring for our K-12 Education Team.  Learn More.

Các bước dành cho trẻ sơ sinh để cải thiện và mở rộng việc chăm sóc trẻ cho trẻ sơ sinh ở Philadelphia

Những con số đáng kinh ngạc! 

Có 17,000 trẻ sơ sinh ở Philadelphia đủ điều kiện nhận trợ cấp của tiểu bang nhưng vẫn chưa được chăm sóc và hầu hết các gia đình phải trả tiền túi để chăm sóc trẻ em lên tới $5,000 mỗi năm.

Tin tốt là Philadelphia có một chiến lược bắt đầu tạo ra sự khác biệt. PCCY đã phát hành Các bước dành cho trẻ sơ sinh để cải thiện và mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi ở Philadelphia báo cáo nêu bật các khuyến nghị chung về cách cải thiện hệ thống chăm sóc trẻ em để tất cả trẻ sơ sinh được chăm sóc trẻ em đều phát triển.