Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Chính sách Giáo dục của Bang

Một nền giáo dục chất lượng là nền tảng cho sự thành công trong tương lai của trẻ. Để đạt được mục tiêu đó, PCCY tổ chức các ngày tài trợ cho trường học ở Harrisburg, gửi thư cho Thống đốc và Cơ quan Lập pháp Tiểu bang và làm chứng tại các phiên điều trần cấp tiểu bang để thúc giục các nhà lập pháp ban hành luật cung cấp cho trẻ em nền giáo dục mà chúng cần để phát triển thành những người trưởng thành thành công.

Mỗi tháng, làm việc với các đối tác của chúng tôi tại Trường PA làm việc chiến dịch, hội thảo trên web “Ăn trưa & Học hỏi” được tổ chức để cập nhật cho những người ủng hộ giáo dục về các chủ đề có liên quan, đưa ra các mẹo về vận động chính sách và cung cấp các tài nguyên mới. Bấm vào đây để xem các hội thảo trên web hiện tại và trước đây.