Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Ngân sách Giáo dục Nhà nước

Tất cả trẻ em Pennsylvania đều xứng đáng được hưởng một nền giáo dục chất lượng cao. Nhà nước được hiến pháp yêu cầu cung cấp các nguồn lực cho một nền giáo dục toàn diện và hiệu quả. PCCY theo dõi những đóng góp của tiểu bang cho giáo dục và so sánh với nhu cầu của các khu học chánh để chỉ ra sự không nhất quán trong tài trợ và thúc đẩy tài trợ công bằng cho tất cả các trường. Theo ngân sách nhà nước 2020-21, tất cả các khu học chánh sẽ nhận được cùng một khoản phân bổ Quỹ Giáo dục Cơ bản và Giáo dục Đặc biệt mà họ đã nhận được trong năm học 2019-20.

Chúng tôi cũng làm việc trong liên minh với Chiến dịch Công việc của Trường PA. Các trường ở Pennsylvania hoạt động - cho học sinh, cộng đồng và nền kinh tế - khi có đủ nguồn lực để mang lại cho tất cả học sinh cơ hội bình đẳng để thành công.