Children First’s Report Series on COVID’s Impact on Children – READ THE COUNTY REPORTS HERE

Sức khỏe hành vi

Sức khỏe hành vi và cảm xúc của trẻ ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tổng thể của chúng. Tiếp xúc với những trải nghiệm đau thương như bạo lực và bị bỏ rơi, cũng như sự thiếu thốn thường đi kèm với nghèo đói có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi của trẻ em và do đó, các mối quan hệ quan trọng nhất của chúng với gia đình và bạn bè cũng như khả năng thành công ở trường.

To ensure that every child realizes her innate potential to become a healthy adult, productive citizen and contributing member of society, Children First has been dedicated to ameliorating the circumstances that contribute to child behavioral health problems and the barriers that impede children from accessing the services they need to feel better. Children First has accomplished this through policy change and raising parental and public awareness about existing resources.