Find out what we’ve been up to in the latest edition of our Childwatch Newsletter – Read it here.

Liên minh Công tác Trường PA

PA Schools Work là một liên minh của các tổ chức từ khắp Pennsylvania đại diện cho các giáo viên và các nhà giáo dục khác; cộng đồng đô thị, ngoại thành và nông thôn; và phụ huynh và các thành viên cộng đồng khác làm việc cùng nhau để vận động cho các trường công lập PA, học sinh của họ và cộng đồng mà họ phục vụ.

Công việc của chúng tôi được xây dựng dựa trên những thành tựu của Chiến dịch Tài trợ cho Giáo dục Công bằng, chiến dịch đã thúc đẩy thành công việc lưỡng đảng ban hành công thức tài trợ công bằng vào năm 2016.

Vào năm 2018, nhiều đối tác của Chiến dịch đã thành lập Công việc Trường học PA, bởi vì khi các trường học của Pennsylvania hoạt động, họ tạo ra các cộng đồng thịnh vượng và đưa ra những học sinh thành công - nhưng chỉ khi được tài trợ đầy đủ và công bằng.

Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo rằng mọi trẻ em, bất kể xuất thân hay nơi sinh sống, đều được theo học tại một trường công lập có đủ quỹ cần thiết để giúp chúng thành công.